Allmänna villkor

1. ALLMÄNT

Aerius Ventilations allmänna villkor gäller mellan Aerius Ventilation AB, organisationsnummer 559033-2366 och fysisk person för köp av varor eller tjänster.

2. KÖP

Ett köp görs genom en säljare från Aerius Ventilation AB eller via hemsidan och kontaktformuläret. Vid beställning gäller de priser som anges i Offert eller arbetsbeskrivning. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms efter rot. I samband med beställningen godkänns Aerius Ventilations Allmänna Villkor. Aerius skickar en bekräftelse till Kunden efter att beställningen har gjorts.

3. BETALNING

Aerius skickar efter utfört arbete ut en faktura till Kundens uppgivna e-postadress. Om kunden har valt att få fakturan per vanlig post till folkbokföringsadressen eller till annan uppgiven postadress, kommer fakturan skickas till den uppgivna adressen. Om inget annat har överenskommits skall betalning göras i enlighet med faktura. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. Betalas inte faktura i tid har Aerius Ventilation AB rätt till påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Obetalda fakturor kan komma att överlämnas till inkasso. Vid användande av ROT-avdrag för installation gäller följande: Fastighetsägaren måste vara beställaren av installationen. Fastighetsägaren måste vara berättigad till ROT-avdrag samt ha tillgång till skatteavdrag och får ej redan ha utnyttjat sin del från skatteverket. Om Skatteverket nekar utbetalning faktureras Kunden ROT-bidragsbeloppet.

4. ÅNGERRÄTT/AVBESTÄLLNING

Vid köp av varor eller tjänster från Aerius Ventilation AB har du som konsument enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Aerius Ventilation AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag Kunden beställt tjänsten. Vid avbokning av arbete samma dag som utförandet debiteras kunden 100% av kostnaden för arbetet.

5. REKLAMATION

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Aerius Ventilation AB så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Ursprungligt fel på en vara kan reklameras i upp till tre år från inköpstillfället. Aerius Ventilation AB ersätter returfrakten för godkända reklamationer. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Aerius att kompensera Kunden i enlighet med konsumentskyddslagstiftning. Aerius strävar efter att detta ska ske inom 20 dagar från det att reklamationen mottagits. Aerius förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Aerius riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se, Mer information finns på www.konsumentverket.se

6. GARANTIER

Aerius Ventilation AB ansvarar för de varor och tjänster som levereras. Garantiperioden kan variera beroende på vara, tillverkare och/eller leverantör. Vad som gäller för specifik vara framgår av garantibeviset. Aerius ska reparera eller byta defekt komponent som uppträder under garantiperioden och som reklameras inom två månader från det att köparen upptäckte felet. Garantin förutsätter ett normalt användande och att föreskriven skötsel och underhållsservice utförts. Utförd service skall kunna styrkas genom ett tekniskt protokoll. Reparation eller byte av defekta delar medför ingen förlängning av gällande garantiperiod, utan den ursprungliga garantiperioden fortsätter att gälla. Vid eventuella garantianspråk måste originalfaktura kunna visas upp eller skickas.

7. KUNDTJÄNST

Aerius tillhandahåller kundservice och support via telefon och e-post. Öppettider är 08:00- 17:00 måndagar-fredagar och kontaktuppgifter framgår på aerius.se.

8. PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter som lämnas till Aerius kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. Personuppgifter kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål samt för kunddataanalyser av Aerius. Konsument som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling, meddela Aerius detta.

9. ÄNDRINGAR AV ALLMÄNNA VILLKOR

Aerius Ventilation AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Allmänna Villkor när som helst i tiden. Ändringar publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat de Allmänna Villkoren i samband med ett nytt köp eller besök på Webbplatsen, alternativt 30 dagar efter att Aerius Ventilation AB har informerat Kunden om ändringarna.

10. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Aerius Kundservice, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden). Mer info hittar du på www.arn.se. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.