Allmänna villkor – Konsumenter

Inledning

Avtalsparter: Dessa allmänna villkor gäller mellan Aerius Ventilation AB med organisationsnummer 559201–4889 (nedan kallad ”Aerius”) och den konsument som ingår avtal med Aerius (nedan kallad ”Beställaren”) avseende de tjänster som Aerius vid var tid erbjuder. Beställaren och Aerius är nedan gemensamt benämnda ”Parterna” och var för sig som ”Part”.

Avtalet: Dessa Villkor tillsammans med offerten som Beställaren har godkänt, gäller som bindande avtal mellan Parterna (nedan tillsammans kallade ”Avtalet”). Information om eventuell särskild överenskommelse eller avvikelser från dessa allmänna villkor, ska vara noterade skriftligen i offerten eller annan handling som är skriftligen godkänd av Parterna, för att göras gällande.

Elektronisk kommunikation: Beställaren godkänner att Aerius förmedlar information, dokumentation och handlingar avseende Avtalet via e-post, SMS eller annan form av elektronisk kommunikation till de av Beställaren angivna kontaktuppgifterna. Beställaren ska genast meddela eventuella ändringar av sina kontaktuppgifter till Aerius.

Konsumenttjänstlagen: Dessa Villkor kompletteras av Konsumenttjänstlagens (1985:716) tvingande regler om konsumenters och säljares rättigheter och skyldigheter.

Godkännande av villkoren: Genom att acceptera offerten via ”Cling”, intygar Beställaren att denne har läst och godkänner villkoren som anges i offerten samt dessa allmänna villkor. När Beställaren godkänner offerten, har Parterna ingått ett bindande avtal med varandra. Startdagen för giltigheten av dessa allmänna villkor, börjar gälla det datumet som Beställaren accepterar offerten.

Arbetets utförande

Tjänsten m.m.: Information om den beställda tjänsten, eventuella objekt och utrymmen som Avtalet avser, framgår i offerten.

Tillträde: Beställaren ansvarar för att ge Aerius full tillgång till de utrymmen i Beställarens lokaler eller områden som är nödvändiga, för att arbetet ska kunna utföras i enlighet med Avtalet. Beställaren ansvarar för att se till att Aerius arbetsplats är i sådant skick att arbetet kan utföras på fackmässigt sätt. Detta innefattar bland annat att flytta bohag och andra föremål för att ge Aerius fullständigt och fritt tillträde till arbetsplatsen. Beställaren ska, utan ersättning tillhandahålla el, vatten och plats för Aerius tekniker att bruka toalett, värma mat, dricka vatten och liknande behov under arbetets gång, om inte annat avtalats.

Material: Utrusning, material och arbete som är nödvändig för tjänstens utförande, ingår i uppdraget. I det fall eventuellt kompletterande material krävs för att slutföra arbetet, informeras Beställaren om detta via samtal.

Risker: Beställaren ska informera Aerius om eventuella risker som arbetet kan innebära, när arbetet utförs i Beställarens lokaler eller områden. Beställaren ska även vidta nödvändiga åtgärder för att minimera riskerna.

Arbetstid: Aerius utför arbetet under sina ordinarie arbetstider, om inte annat särskilt anges i offerten eller annan skriftlig överenskommelse.

Fackmässigt utförande: Aerius ska utföra arbetet fackmässigt samt i enlighet med vid var tid gällande relevanta svenska lagstiftningar och förordningar. Aerius ska med tillbörlig omsorg ta till vara Beställarens intressen och samråda med denne i den utsträckning som det behövs och är möjligt.

Underrättelse: Parterna ska upplysa varandra om förhållanden som kan antas ha betydelse för arbetets utförande.

Underentreprenörer: Genom att ingå detta Avtal med Aerius, godkänner Beställaren att leveransen genomförs av de entreprenörer eller medarbetare som Aerius självständigt väljer och utser för tjänstens utförande. Aerius har rätt att anlita underleverantörer för utförandet av tjänsterna.

Intrimningsåtgärder: Om det efter avslutat arbete behövs intrimningsåtgärder, utgör det ett ÄTA-arbete.

Protokoll: Aerius tillhandahåller Beställaren ett protokoll på utfört arbete i samband med uppdragets slutförande, dock senast inom en (1) månad från utfört arbete, såvida inte särskilda omständigheter föranleder annat.

Befintliga brister: Brister i det befintliga ventilationssystemet, kan åtgärdas av Aerius mot tilläggskostnad som skriftligen överenskommes med Beställaren.

Pris och betalningsvillkor

Offererat pris: Offererat pris som anges i den godkända offerter gäller under förutsättning att samtliga uppgifter som Beställaren har lämnat om fastigheten, det tekniska skicket inom fastigheten, ventilationssystemet eller annan information som är väsentlig för tjänstens utförande är korrekta. Vid bristande information, såsom missvisande eller felaktig information, förbehåller sig Aerius rätten att vid behov genomföra prisjusteringar genom att erbjuda en ny prissättning, eller rätt att avbryta uppdraget utan att bli ersättningsskyldig på grund av sådant avbrytande.

Pristillägg: Aerius har rätt till pristillägg 1) om tilläggsarbete har utförts i enlighet med dessa allmänna villkor, eller 2) om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till Beställaren och som Aerius inte bort förutse när Avtalet ingicks.

Ungefärlig prisuppgift: Har Aerius lämnat en ungefärlig prisuppgift, där ett fast timpris eller ett totalt pris inte har avtalats mellan Parterna, får det uppgivna priset dock inte överskridas med mer än 15 %, under förutsättning att Aerius inte har rätt till pristillägg enligt dessa allmänna villkor eller enligt bestämmelser i konsumenttjänstlagen. Avseende undersökningar som Aerius normalt sett inte är skyldig att utföra i anbudsskedet, ska prisgräns enligt föregående mening istället vara 25%.

Tilläggsbeställningar: Eventuella extra kostnader och avgifter som uppstår för Aerius på grund av tilläggsbeställningar, debiteras Beställaren. Innan uppgraderingar eller tilläggsbeställningar utförs, som medför extra kostnader, ska det bli godkänt av Beställaren i varje enskilt fall.

Faktura: Betalning ske mot faktura med tio (10) dagars betalningsvillkor, om inte annat framgår på fakturan. Faktura skickas till den av Beställaren angivna e-postadressen. Eventuella anmärkningar mot Aerius faktura ska reklameras senast på fakturans förfallodag. Sker inte detta förfaller rätten att invända mot fakturan.

Dröjsmål: Om Beställaren är i dröjsmål med betalning med mer än tio (10) dagar, utgår dröjsmålsränta enligt fakturan på förfallet obetalt belopp från förfallodagen fram till dess att full betalning sker. Aerius har även rätt att debitera lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter samt rätt att överlämna ärendet till Kronofogdemyndigheten.

Dokumentation m.m.

Alla tekniska handlingar och övrig dokumentation som Beställaren får från Aerius, tillhör och förblir Aerius egendom. Beställaren har enbart rätt att disponera över sådan dokumentation för eget bruk och åtar sig att inte delge eller överlämna mottagen dokumentation till utomstående i ett illojalt syfte.

Arbetets avbrytande m.m.

Aerius ska avråda Beställaren från att låta utföra tjänster, som med hänsyn till priset eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för Beställaren. Om tjänsten har påbörjats, och det sedan visar sig att tjänsten inte kan anses vara till rimlig nytta för Beställaren eller att priset för tjänsten kan bli betydligt högre än Beställaren hade kunnat räkna med, ska Aerius informera Beställaren om detta och begära dennes anvisningar. Om Aerius inte får anvisningar från Beställaren, eller om Beställaren inte kan anträffas, ska det påbörjade arbetet avbrytas. Ifall det finns särskilda skäl att anta att Beställaren ändå önskar att tjänsten ska bli utförd, gäller dock ej föregående mening. Om Aerius avbryter arbetet med stöd i denna punkt, ska Beställaren vara skyldig att ersätta Aerius för alla kostnader relaterade till avbrytandet samt full ersättning för redan utfört arbete. Aerius har rätt att häva Avtalet i enlighet med bestämmelserna i konsumenttjänstlagen, om avbrottet medför en väsentlig olägenhet för Aerius.

Om Aerius har åsidosatt sina förpliktelser enligt ovan och finns det starka skäl att anta att Beställaren i annat fall hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den, har Aerius inte större rätt till ersättning än Aerius skulle ha haft, om Beställaren hade avstått från att beställa tjänsten eller hade avbeställt den. Aerius har dock rätt till ersättning för kostnader som inte ersätts enligt ovanstående, i den mån Beställaren annars skulle gynnas på ett oskäligt sätt.

Ändringar, tilläggsarbeten och pristillägg

Om det framkommer behov av arbete när tjänsten utförs, som på grund av sambandet med det avtalade arbetet bör utföras samtidigt med detta (tilläggsarbete), ska Aerius underrätta Beställaren och begära dennes anvisningar.

Med tilläggsarbete avses arbete som föranletts av att Beställaren har lämnat information m.m.  som inte är riktiga, förhållanden av betydelse för arbetets utförande, såsom arbetsplatsen, avviker väsentligt från vad Aerius haft rätt att förutsätta, eller att förhållandena i övrigt inte är sådana de kunnat antas vara vid en fackmässig bedömning.

Om Aerius inte får anvisningar av Beställaren inom rimlig tid, eller om Beställaren inte kan anträffas, får Aerius utföra tilläggsarbetet underförutsättning att kostnaderna för tilläggsarbetet inte överstiger 15% av kostnaderna för det beställda arbetet, eller om det finns särskilda skäl att anta att Beställaren önskar få tilläggsarbetet utfört i samband med arbetet.

Tilläggsarbeten som inte kan skjutas upp utan allvarlig fara för Beställaren, ska utföras av Aerius om Beställaren begär det eller om dennes anvisningar inte kan bli inhämtade.

Aerius har rätt till pristillägg, om Aerius har utfört arbete enligt denna punkt eller om arbetet har blivit dyrare på grund av omständigheter hänförliga till Beställaren och som Aerius inte bort förutse när Avtalet ingicks.

Påföljder vid fel

Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på Beställarens sida, får Beställaren hålla inne betalningen. Beställaren får vidare kräva att felet avhjälps eller också göra avdrag på priset eller häva avtalet. Dessutom får Beställaren kräva skadestånd av Aerius i enlighet med bestämmelser i konsumenttjänstlagen. I fråga om Beställarens rätt till skadestånd från någon annan än Aerius, finns bestämmelser i 33 § konsumenttjänstlagen.

Avhjälpande

Beställaren har rätt att kräva att Aerius avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för Aerius som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för Beställaren.

Aerius får avhjälpa felet även om Beställaren inte kräver det, under förutsättning att Aerius erbjuder sig att göra detta utan uppskov efter att ha mottagit reklamationen och Beställaren inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet.

Avhjälpande ske inom skälig tid efter det att Beställaren har gett Aerius tillfälle till det.

Avhjälpande ska ske kostnadsfritt. Detta gäller dock inte kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt eller, om felet beror på en olyckshändelse eller därmed jämförlig händelse, kostnader för att ersätta material som Beställaren enligt Avtalet har tillhandahållit och bekostat.

Aerius rätt till tidsförlängning m.m.

Det avtalade arbetet ska vara färdigställt och tillgängligt för slutbesiktning inom den avtalade tiden. Om någon tid inte har blivit avtalad, ska arbetet ska vara färdigställt och tillgängligt för slutbesiktning inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning.

Den avtalade tiden kan förlängas eller förkortas i den utsträckning detta föranleds av eventuella tilläggsarbeten och ändringar.

Om Aerius inte färdigställer arbetet på grund av hinder och omständigheter utanför Aerius kontroll, som Aerius inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet slöts och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har Aerius rätt till skälig förlängning av avtalstiden.

Dröjsmål på Aerius sida föreligger om:

– uppdraget inte har avslutats inom den tid som har avtalats eller den ändrade tid för färdigställande som ska gälla enligt ovan, och detta inte beror på något förhållande på Beställarens sida, eller om

– Aerius inte iakttar en överenskommen tid för påbörjande av tjänsten eller för ett arbetes framskridande, under förutsättning att Aerius inte har rätt till tidsförlängning enligt ovan.

Påföljder vid dröjsmål

Om ett dröjsmål beror på Aerius, har Beställaren rätt att hålla inne betalningen. Beställaren får välja mellan att kräva att Aerius utför tjänsten och att häva avtalet. Dessutom får Beställaren kräva skadestånd av Aerius i enlighet med bestämmelserna i konsumenttjänstlagen.

Reklamation

Om Beställaren vill reklamera tjänsten på grund av fel, ska detta meddelas Aerius inom skälig tid från det att Beställaren märkt eller borde ha märkt felet. Meddelande om åberopande av fel genom reklamation som sker inom två (2) månader efter det att Beställaren märkt felet ska alltid anses ha skett i rätt tid. Om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse, får reklamation dock inte ske senare än tre (3) år eller, i fråga om arbete på mark eller på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, tio (10) år efter uppdragets avslutande.

Besiktning

Ifall Parterna har ingått ett avtal om slutbesiktning, ska Beställaren underrättas av Aerius i god tid om när arbetet beräknas vara slutfört och slutbesiktning kan göras.

Part har rätt att begära att:

– Garantibesiktning ska hållas före garantitidens utgång (under förutsättning att garantitid har avtalats),

– Efterbesiktning sker av arbete som utförts för att avhjälpa fel.

Beställaren ska stå för kostnaderna för garantibesiktning och slutbesiktning och ska utse en opartisk besiktningsman. Kallelse till besiktning ska ske i god tid och ombesörjes av Beställaren. Aerius ska stå för kostnaderna för eventuell efterbesiktning under förutsättning att det av besiktningsresultatet skulle visa att fel kvarstår, i annat fall ska detta bekostas av Beställaren. Resultatet av slutbesiktningen ska redovisas skriftligen till Parterna utan onödigt dröjsmål.

Skadestånd

Konsumenttjänstlagen innehåller bestämmelser som anger att Beställaren har rätt till skadeståndsersättning för bland annat utgifter och förluster som orsakats Beställaren genom fel eller dröjsmål. Vidare framgår att Aerius ska ersätta skada på Beställarens egendom, om skadan ifråga har inträffat under tiden Aerius haft kontroll över egendomen. Beställaren är dock skyldig att vidta skäliga åtgärder för att minimera skadeverkningarna, så långt det är möjligt. Skadestånd innefattar inte ersättning för förlust i näringsverksamhet och personskador är inte reglerade av dessa bestämmelser.

Störningar m.m.: Beställaren har inte rätt till ersättning från Aerius på grund av störningar eller liknande som uppstår som en följd av uppdragets utförande och ska hålla Aerius fullt skadeslös mot eventuella anspråk eller krav som riktas från Tredje part på grund av störningar med anknytning till uppdragets utförande.

ROT-avdrag

Vid ROT-avdrag gäller följande:

Beställaren är skyldig att uppvisa intyg från Skatteverket som anger den skattereduktion som Beställaren har utnyttjat under året.

Beställaren är skyldig att återbetala återstående arbetskostnad till Aerius, om Skatteverket efter Aerius ansökan, helt eller delvis, inte medger utbetalning eller återkräver redan utbetalt skattereduktionsbelopp. Detta gäller dock inte, om skälet för att utbetalningen inte medges eller återkrävs beror på omständigheter som Aerius är ansvarig för.

Beställaren ska betala återstående arbetskostnad till Aerius inom tio (10) dagar från kravframställan. Därefter löper dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen. Beställaren försäkrar att denne är ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt/ägarlägenhet samt att denne nyttjar densamma.

Beställarens avbeställningsrätt

Aerius har rätt till ersättning enligt konsumenttjänstlagens bestämmelser för den del av tjänsten som redan har utförts och för arbete som måste utföras trots avbeställningen, om Beställaren avbeställer tjänsten innan den har slutförts.

Aerius rätt att inställa arbetet

Om Beställaren inte betalar i rätt tid, trots att Parterna har avtalat att betalning ska ske helt eller delvis innan tjänsten utförs, får Aerius ställa in arbetet fram till dess att betalning sker på avtalat sätt.

Ifall Beställaren inte medverkar till tjänstens utförande och inte lämnar sådan medverkan i rätt tid som utgör en väsentlig förutsättning för arbetets utförande, trots att Parterna har avtalat om detta, får Aerius ställa in arbetet fram till dess att Beställaren medverkar på avtalat sätt.

Om tjänsten är påbörjad, ska Aerius dock vara skyldig att utföra sådant arbete som inte kan skjutas upp utan risk för allvarlig skada för Beställaren i den mån den är möjligt, under förutsättning att arbetet inte medför väsentlig olägenhet eller kostnad av Aerius.

För det fall Aerius ställer in arbetet enligt denna punkt, har Aerius rätt till ersättning för förluster och andra kostnader som inställandet orsakar Aerius, under förutsättning att Beställaren inte visar att dröjsmålet ej beror på försummelse på Beställarens sida.

Aerius försäkrningar

Aerius har allrisk- och ansvarsförsäkring genom IF Skadeförsäkring med försäkringsnummer SP3753759 för skador som kan uppkomma under arbetets utförande. Skador på Aerius eller Beställarens egendom täcks upp till 10 000 000 SEK. Beställaren ska ha en egen hemförsäkring.

Immateriella rättigheter

Aerius äger samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till de tjänster, dokumentation m.m. som Aerius tillhandahåller (med undantag för immateriella rättigheter som ägs av Aerius licensgivare eller annan tredje part). Aerius överför eller överlåter inte några immateriella rättigheter till Beställaren med anledning av Avtalet.

Marknadsföring

Aerius erhåller genom dessa allmänna villkor rätt att använda och publicera bilder av Beställarens fastighet och ventilationssystem, för att marknadsföra sin verksamhet och sina tjänster i bland annat sociala medier och på sin webbplats. Motsvarande gäller även grundläggande information om tjänsten och uppdraget (dock ej personuppgifter eller skyddsobjekt). Om Beställaren inte vill att Aerius använder och publicerar sådant på sätt som anges ovan, kan Beställaren meddela detta till Aerius.

Ångerrätt

Konsumenter har enligt huvudregeln lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra ett avtal som ingåtts på distans inom 14 dagar (”Distansavtalslagen”). Vid köp av en tjänst börjar ångerfristen löpa från dagen efter konsumenten ingick avtalet. Ångerrätten gäller dock inte för följande typ av tjänster:

– en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts.

Beställarens samtycke: Vid distansköp samtycker Beställaren till att tjänsten ska utföras samt att frivilligt avsäga sig all ångerrätt av tjänster enligt dessa bestämmelser, enligt 10 och 11 § Distansavtalslagen.

Behandling av personuppgifter

GDPR: Aerius behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (även kallad ”GDPR”).

Rättslig grund: I samband med att Beställaren skickar en offertförfrågan till Aerius, uppger Beställaren sina personuppgifter såsom: namn, personnummer, adress, fakturaadress, e-post och telefonnummer. Beställaren lämnar sitt samtycke till att Aerius behandlar personuppgifterna när offertförfrågan skickas via Aerius webbplats, för att Aerius kunna skapa en offert och skicka offerten till Beställaren. Behandlingen av personuppgifterna sker då med den rättsliga grunden Samtycke. När Beställaren godkänner offerten, behöver Aerius behandla personuppgifterna för att kunna fullgöra sina åtaganden och skyldigheter enligt Avtalet, och vid sådana fall sker behandlingen med stöd i den rättsliga grunden Avtal.

Integritetspolicy: Genom att ingå avtal med Aerius eller kontakta Aerius, får Aerius ett allmänt förhandstillstånd och samtycke till att anlita underbiträden för att kunna fullgöra förpliktelserna som åligger Aerius. Aerius säkerställer att anlitade underbiträden behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR och att sekretess avseende personuppgifterna ska iakttas. Mer information om Aerius behandling av personuppgifter finns att läsa i Aerius integritetspolicy.

Befrielsegrunde (Force majeure)

Beställaren och Aerius, inklusive tredje part som anlitats av Aerius för att utföra delar av tjänsten, är befriade från sina åtaganden och skadeståndsskyldighet om sådant fullgörande förhindras på grund av situation av force majeure-karaktär såsom exempelvis, men inte begränsat till, epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, strejk, eldsvåda, krig, mobilisering, naturkatastrofer eller andra omständigheter som ligger utanför Parts kontroll och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. När hindret upphör, ska förpliktelserna, om möjligt, fullgöras på avtalat sätt.

Tvist och lagval

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras i enlighet med svensk lag och rätt.

I händelse av att tvist inte kan lösas i samförstånd med mellan Aerius och Beställaren, Beställare i egenskap av konsument vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se, postadress: Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm), som erbjuder en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister.

Om Beställaren och Aerius inte kommer fram till en lösning av tvisten genom någon alternativ tvistelösningsmetod, kan tvisten bli prövad och slutligt avgjord av allmän domstol i Sverige, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning.