Hur kan man åtgärda radon i hus? Allt om radon i hus

Hur kan man åtgärda radon i hus? Allt om radon i hus

Dags att åtgärda radon i hus? I denna artikel går vi igenom alla radonåtgärder för hus och vilka metoder som är bäst. Radon i hus är vanligare än vad många tror och kan orsaka skador på lungorna som leder till cancer. Det är en radioaktiv gas som är helt färg-, smak- och luktfri. Det gör att den är mycket svår att upptäcka om du inte gör en radonmätning. Om du har bekräftat radon i huset kan vi på Aerius hjälpa dig med en radonsanering.

åtgärda radon i hus

Innehållsförteckning

Vad är radon?

Radon är en gas som bildas när radium sönderfaller. Radium är ett grundämne som finns mer eller mindre överallt i jordarter och berggrund. Eftersom radon är en gas kan den tränga in i hus, i synnerhet om det finns källare.

Själva radongasen är en ädelgas och är därför mindre farlig trots att den avger viss radioaktiv strålning. Desto farligare är dock de “radondöttrar” som bildas när radon sönderfaller. Dessa är isotoper av bly, vismut och polonium, som avger laddade metallpartiklar. De fäster vid lungvävnaden och orsakar skador som på sikt kan leda till lungcancer.

Det finns inga studier som visar att radon ger några luftvägssymtom, men faktum är att radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Ju högre halter av radon, desto snabbare utvecklas skador på lungorna. Det är anledningen till att det finns tydliga gränsvärden för radon uppsatta.

Hur kommer radon in i huset?

I ett bostadshus kan radonet komma från tre olika källor: från marken runtom och under bostaden, från byggnadsmaterialet eller från hushållsvattnet.

Markradon

Markradon är den vanligaste källan och kan i värsta fall ge radonhalter på flera tusen Bq/m3. Mängden beror dels på hur mycket radon som marken avger, men även hur otät byggnaden är mot marken samt tryckskillnader mellan inomhusluften och utomhusluften.

Blåbetong

Om huset är byggt mellan 1929-1975 kan det vara byggt av blå lättbetong, även kallat blåbetong. Detta byggnadsmaterial innehåller höga halter av radium och kan därför avge radon.

Hur mycket radon blåbetongen avger beror dels på vilken sorts blåbetong det är, och dels på var i huset betongen använts. Däremot avger byggnadsmaterial lägre radonhalter än markradon, i princip aldrig över 1000 Bq/m3.

Radon i vattnet

I princip allt vatten som är anslutet till kommunala ledningsnätet renas. Det innehåller därför mycket sällan radon. I fastigheter med egen brunn kan däremot radonhaltigt vatten förekomma. När vattnet används för exempelvis dusch eller diskning kan radonet frigöras till inomhusluften. En tumregel är att vatten med en radonhalt på 1000 Bq/l ger en radonhalt i luften på ca 100 Bq/m3.

Mäta radon i huset

Eftersom radon varken smakar, luktar eller syns är det enda sättet att upptäcka radon genom en mätning. Strålskyddsmyndigheten har tagit fram metodbeskrivningar för hur radonmätningar i bostäder och på arbetsplatser ska göras.

Det finns huvudsakligen två typer av mätningar för att ta reda på hur mycket radon det finns i huset – långtidsmätning och korttidsmätning. Långtidsmätning är den metod som krävs för att kunna fatta beslut om åtgärder. Den utförs under minst två månaders tid under perioden oktober till april.

Korttidsmätningen utförs under minst sju dagar och kan genomföras när som helst på året. Denna mätning används huvudsakligen för att snabbt få en uppskattning av radonmängden. Utifrån det kan man sedan besluta om ytterligare mätningar behövs.

Gränsvärde radon

Enligt Strålskyddsmyndigheten bör radonhalten i inomhusmiljöer ej överstiga 200 Bq/m3. Detta gränsvärde är bindande. Det innebär att om radonhalten överskrider gränsvärdet så är fastighetsägaren skyldig att vidta åtgärder. Det tidigare gränsvärdet för radon låg på 400 Bq/m3 men ändrades 2010. Om du inte gjort en radonmätning på länge kan det därför vara hög tid att göra en ny mätning.

Hur farligt är det med radon i hus?

Det finns inga sätt att avgöra om lungcancer hos en person beror på radon eller inte. Genom mätningar på hela populationen har Strålskyddsmyndigheten räknat ut att ca 500 fall av lungcancer per år beror på radon. Risken för lungcancer ökar dessutom med 16% för varje 100 Bq/m3 som finns i huset. Det är därför stor skillnad på om det är 400 eller 200 Bq/m3 i fastigheten.

Det finns inga andra kända risker med radon än just lungcancer. Strålskyddsmyndigheten har heller inga siffror på hur stor risken är för barn. De vet däremot att kombinationen av rökning och radon är farligare än de båda var för sig. Rökare bör därför vara extra noga med radon i hemmet.

Åtgärder vid radon i huset

Om du har gjort en mätning som visar på radon över gränsvärdet måste du som ansvarar för fastigheten vidta åtgärder. En radonsanering kan göras på flera olika sätt. I vissa fall räcker det med att förbättra ventilationen för att få bukt med problemet. I andra fall kan en radonsug behöva installeras. Vilken metod som lämpar sig bäst beror på en rad olika faktorer. En viktig faktor är att ta reda om radonet kommer från marken, byggnaden eller vattnet.

Som professionell ventilationsfirma har vi på Aerius har mångårig erfarenhet av radonsanering, och hjälper dig att hitta den bästa lösningen för dig och din fastighet.

Åtgärder vid markradon

Grundregeln vid markradon är att huset inte får ha ett undertryck. Om lufttrycket i huset är lägre än i marken kan nämligen radonhaltig luft sugas in i huset. Om radonet kommer från marken finns det huvudsakligen tre åtgärder som kan fungera:

1. Täta luckor och sprickor

Genom att täta runt golvluckor, rensbrunnar, vid vattenledningsrör och sprickor kan du hindra att radon tränger in i huset. Detta är en åtgärd som fungerar bra när radonhalten redan är låg. Vid högre radonhalter är denna åtgärd dock sällan tillräcklig.

2. Installera radonsug

Den vanligaste åtgärden vid markradon är att installera en radonsug. Denna suger luft från under huset och skapar ett undertryck i marken vilket gör att den radonhaltiga luften inte sugs in i byggnaden.

3. Installera radonbrunn

En radonbrunn installeras en bit från huset och suger bort den radonhaltiga luften från fastigheten. En radonbrunn fungerar bäst om huset är byggt på grus eller grovsand. Om flera hus har höga radonhalter och ligger nära varandra kan en enda radonbrunn kan hjälpa alla.

Åtgärder vid radon blåbetong

Om radonet kommer från byggnadsmaterial såsom blåbetong finns det två väsentliga åtgärder:

1. Bättre ventilation

Genom att förbättra ventilationen kan radonhalterna oftast hanteras. I mycket enkla fall kan ett frånluftssystem vara tillräckligt. Men som regel krävs dock ett system med både till- och frånluft för att undvika undertryck i huset, ett så kallat FTX-system.

2. Byt ut blåbetongen

I mycket svåra fall kan delar av byggnadsmaterialet behöva bytas ut. Då måste väggar rivas och byggas om med material som är fria från radon. Detta är dock mycket ovanligt.

Åtgärder vid radon i vatten

Om de höga radonhalterna beror på radonhaltigt vatten finns i princip bara en åtgärd – att installera en radonavskiljare som renar vattnet innan det leds in i huset. Beroende på hur mycket radon som finns i vattnet kan större eller mindre radonavskiljare behövas.

Med en god ventilation minskar du radonhalten i ditt hus. Om du behöver du hjälp att göra en radonsanering eller förbättra ditt ventilationssystem ska du inte tveka inte att höra av dig till oss på Aerius!

Vad kostar det att åtgärda radon i hus?

Kostnaden för att åtgärda radon i hus kan variera beroende på flera faktorer såsom vart radonet kommer ifrån, antal våningsplan och vilket ventilationssystem man behöver installera. Priset för radon åtgärder i hus varierar från 20 000 till 150 000 kronor.

Relaterade artiklar

Vanliga frågor om åtgärder för radon i hus

Hur åtgärdar man radon i hus?2023-09-21T17:11:29+01:00

Bortsett från att riva blåbetong är dessa de vanligaste åtgärderna:

Åtgärd med FTX System

Från och tilluft med värmeåtervinning garanterar radonvärden långt under gränsvärdena. I 90% av fallen där vi installerat FTX ventilation i radonhus har vi sett nivåer på under 30 Bq vilket kan jämföras med gränsvärdet som ligger på 200 Bq. FTX är den enda lösningen där man kan garantera att radonvärdena hamnar långt under gränsvärdena men det är också den dyraste lösningen.

Åtgärd med mekanisk frånluft (undertryck)

En frånluftsfläkt installeras vanligtvis på en skorsten eller i vind. Därefter borrar man upp hål i fönster eller väggar i samtliga allrum och sovrum. Mekanisk frånluft suger ut gammal luft från våtutrymmen och ny luft kommer in via ventiler man etablerar.

Åtgärd med radonsug

Radonsug är en enkel frånluftsfläkt som skapar undertryck och forcerar ut radonhalterna, denna åtgärd används vid radon i mark/krypgrund eller golv i källare där man upptäckt förhöjda radonvärden. Det är alltså ingen åtgärd som används vid radon i byggmaterial. Det här är också den billigaste lösningen.

Hur vanligt är det med radon i hus?2022-06-27T16:41:55+01:00

Radon kan finnas i både gamla och nya hus, även om det är något vanligare i äldre hus. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det 330 000 bostäder i Sverige som har förhöjda radonhalter.

Varför är radon farligt?2022-06-27T15:39:49+01:00

Om du utsätts för höga radonhalter under en längre tid har du ökad risk att utveckla lungcancer. Det är just den kontinuerliga exponering som är farlig. Det är därför viktigt att sänka radonhalten inomhus, både i bostaden, på skolan och jobbet.