Luftföroreningar – ett av vår tids största problem

Luftföroreningar är nu en av världens allvarligaste miljöfrågor. Konstant exponering mot förorenad luft utsätter världens befolkning för mycket hög risk för hälsoproblem och tidig dödlighet. Ökad förståelse av problemet är det första steget mot att lösa det. Så här är några häpnadsväckande fakta om luftföroreningar.

1. Varje dag andas 91 procent av världens befolkning förorenad luft.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) bor minst 9 av 10 människor i världen i områden med förorenad luft. Förbränning av fossila bränslen för att skapa elektricitet, samt utsläpp från fossilbränsledrivna motorfordon, bidrar till globala luftföroreningar. Rika och industrialiserade länder genererar en betydande andel av de globala luftföroreningarna på grund av deras beroende av icke-förnybara energikällor och antalet bilar på vägarna. Enligt Environmental Protection Agency släpptes omkring 68 miljoner ton luftföroreningar ut i atmosfären bara i USA 2020.

luftföroreningar person

2. Minst en av tio människor dör till följd av luftföroreningsrelaterade sjukdomar.

En av de mest häpnadsväckande sanningarna om luftföroreningar är att det är en stor riskfaktor för kroniska hälsotillstånd och tidig dödlighet över hela världen. Under 2017 förväntades luftföroreningar ansvara för 5 miljoner dödsfall över hela världen, vilket motsvarar cirka 9% av världens befolkning. Kontinuerlig exponering för förorenad luft ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar, stroke, diabetes och lungcancer. Sydostasien bär bördan av konsekvenserna av luftföroreningar utomhus. Enligt 2017 års statistik stod luftföroreningsrelaterad dödlighet i området för 15 % av de globala dödsfallen, medan välbärgade länder bara bidrog med 2 %, vilket avslöjar en skarp klyfta mellan utvecklade länder och utvecklingsländer.

3. Luftföroreningar äventyrar den förväntade livslängden mer än rökning, hiv eller krig

Luftföroreningar tar faktiskt år av livet för miljarder människor världen över. Enligt en forskning från 2021 från University of Chicagos Energy Policy Institute förlorar invånare i Indien, som har de värsta nivåerna av luftföroreningar i världen, i genomsnitt 5,9 år av sina liv till följd av dålig luftkvalitet. Även om de fem mest förorenade länderna alla finns i Asien, är luftföroreningar ett snabbt växande problem i Central- och Västafrika, där medellivslängden har sjunkit med två till fem år, vilket gör det till en större fara för människors hälsa än ”välkända mördare som hiv/aids och malaria.”

4. Den ekonomiska kostnaden för luftföroreningar är cirka 3 biljoner dollar, eller 3,3 procent av global BNP.

Greenpeace i Sydostasien och Center for Research on Energy and Clean Air publicerade en studie 2020 som beskriver de mänskliga och ekonomiska effekterna av luftföroreningar orsakade av fossila bränslen. Luftföroreningsrelaterade dödsfall beräknas ha en ekonomisk kostnad på 2,9 biljoner dollar och var ansvariga för 1,8 miljarder dagars arbetsfrånvaro, vilket minskade andelen arbetskraftsdeltagande, 4 miljoner nya fall av barnastma, vilket gör att barn missar mer skola, vilket ökar vårdbehov och påverkan av vårdnadshavares tid borta från arbetet och 2 miljoner för tidigt födda födslar 2018. Enligt tidningen kostar oförmåga till följd av kroniska sjukdomar orsakade av dålig luftkvalitet den globala ekonomin 200 miljarder dollar, med sjukskrivningar och för tidiga förlossningar som kostar 100 miljarder dollar respektive 90 miljarder dollar.

5. Dödstalen i luftföroreningar är högst i låg- till medelinkomstländer.

En av den mest upprörande statistiken när det gäller luftföroreningar är att personer i Afrika söder om Sahara och Sydasien löper 100 gånger större risk att dö av luftföroreningar utomhus än de i Europa och Nordamerika. Luftföroreningarna inomhus är lika större i låginkomstländer på grund av beroendet av fasta bränslen som ved, jordbruksavfall, träkol och kol, samt fotogen i öppen låga, för matlagning. Omkring 2,6 miljarder människor världen över fortsätter att vara beroende av denna matlagningsteknik och utsätts för sjukdomar orsakade av luftföroreningar inomhus.

6. Klimatförändringar ökar riskerna för skogsbränder och luftföroreningar

Som en konsekvens av klimatförändringarna har extrema väderhändelser och skogsbränder blivit vanligare och allvarligare. När torra årstider förlängs och avskogningen ökar för att göra plats för agrikets tillväxt, så gör riskerna med skogsbränder. Storskaliga skogsbränder släpper ut koldioxid, smog och föroreningar i atmosfären, som kan spridas över nationer och regioner. I juli 2021 omslöt en ovanlig värmebölja och skogsbränder i de västra delarna av USA och Kanada städer på östkusten, inklusive New York, i rök och smutsig luft. På samma sätt såg Sibirien en av de största skogsbränderna samtidigt när föroreningsnivåerna nådde farligt höga nivåer, vilket fick mer än 280 000 lokalbefolkning att stanna hemma.

7. Indien har tio av världens femton mest förorenade städer.

Även om Hotan i Kina är den mest förorenade staden i världen, med ett genomsnitt på 110,2 g/m3 partiklar 2,5 i atmosfären, finns 10 av världens 15 mest förorenade städer i Indien. Enligt IQAir 2020 World Air Quality Report överträffar Indiens städer WHO:s standarder för mängden PM2,5 i atmosfären med i genomsnitt 500 procent. Det beror på de tidigare nämnda aspekterna av utsläpp från biltrafik och användning av fossila bränslen i matlagning av fattigare hushåll, samt lukter från sophämtning. Regeringen har dock gjort betydande framsteg tack vare sitt nationella program för ren luft, som syftar till att sänka luftföroreningsnivåerna med upp till 30 % till 2024. Efter premiärminister Modis mål att uppnå nettonollutsläpp till 2070 kommer Indiens energi från förnybara källor öka med upp till 50 % i slutet av 2030, vilket dramatiskt minskar koldioxidutsläppen och föroreningar.

8. Partikelföroreningarna i Kina har minskat med 29 procent på sex år.

Trots att Kina är världens största koldioxidutsläppare och landet med de värsta luftföroreningarna på planeten (med 2013 nådde sin högsta föroreningsnivå), där 1,25 miljoner kinesiska invånare dör i förtid varje år av luftföroreningar, har studier visat att nationen har gjort betydande framsteg för att minska luftföroreningarna på grund av strikta politiska åtgärder. Inom sex år minskade partikelföroreningarna med 29 procent och hade sjunkit under 1990 års nivåer.

Kina har också investerat mer på solenergi än något annat land och står för 45 procent av de totala globala investeringarna i solenergi, och förutspås producera dubbelt så mycket el som USA år 2024. Men 98 procent av landets storstadsregioner överträffar fortfarande WHO:s kriterier, medan 53 procent överstiger Kinas egna mindre strikta nationella krav.

9. Ingen av världens 100 största städer kan uppfylla WHO:s uppdaterade riktlinjer.

Den senaste fakta om luftföroreningar: WHO utfärdade nya stränga riktlinjer om luftföroreningar i september 2021, efter ny forskning som visar att fina partiklar är mer skadliga än tidigare trott, där uppskattningsvis 8,7 miljoner människor dör i förtid på grund av att andas luft från kol, olja och gasförbränning. Detta står för 20 % av dödsfallen i världen. För att uppmuntra nationer att öka ansträngningarna för att förbättra luftkvaliteten har WHO sänkt den tillåtna gränsen för PM2,5 med hälften, medan kvävedioxid (NO2), som till största delen genereras av dieselmotorer, har sänkts med 75 %. Enligt Greenpeaces studie kan ingen storstad uppfylla dessa nya standarder. Enligt WHO, om hela världen minskade sina luftföroreningsnivåer till inom de nya gränserna, skulle cirka 80 procent av luftföroreningsrelaterade dödsfall kunna undvikas.

10. Luftföroreningar hjälper till att sprida covid-19

En nyligen genomförd preliminär forskning från Harvard University upptäckte en gynnsam koppling mellan COVID-19-relaterade dödligheten och luftföroreningar, och noterade att det finns ett tänkbart samband mellan luftburna partiklar som stödjer viral spridning. Baserat på forskning som analyserar COVID-19-relaterad dödlighet och luftföroreningar – och noterar att norra Italien är en av de mest förorenade platserna i Europa – visade analysen till och med en liten ökning av PM2 med 1 g/m3. 5 nivåer var kopplade till en 8% ökning av COVID-19-relaterade dödsfall.

luftförorening utsläpp

Snabbfakta om luftföroreningar:

 • En vuxen människa andas ca en halv liter per andetag, eller 10 000 liter per dag.
 • Luftföroreningar förkortar en människas liv med 1-2 år.
 • Luftföroreningar kan orsaka brännande ögon, kliande hals, andningsproblem och död.
 • Luftföroreningar är mer destruktiva än mark- och vattenföroreningar.
 • ”Pekinghostan” i Kina är ett skräckexempel på hur skadliga luftföroreningar är.
 • Föroreningar är inte nytt.
 • Londonsmogen 1952 dödade omkring 8000 människor.
 • Föroreningsrelaterade dödsfall kostar EU 161 miljarder euro.
 • Elbilar förorenar mindre.
 • Produktion av tung råolja ökar luftföroreningarna med 40 %.
 • Enligt Lancet ökar trafikrelaterade luftföroreningar antalet dödsfall i hjärtinfarkt.
 • Barns mindre kroppsbyggnad och lungkapacitet gör dem mer sårbara för luftföroreningar.
 • Asien har den mest luftföroreningsrelaterade dödligheten i världen.
 • 70 % av Kinas luftföroreningar kommer från avgasrör.
 • Lastbilar med dieselföroreningar orsakar ungefär 5 000 dödsfall i södra Kalifornien.
 • På grund av luftföroreningar kan Grand Canyon-besökare inte se den motsatta sidan
 • 1000 mil bort.
 • Luftföroreningar är farligast, följt av vatten och mark.
 • Att gå och cykla minskar luftföroreningarna mest.
 • En enda buss transporterar 40 bilförare.
 • Kinas föroreningar kan nå Kaliforniens Central Valley.
 • Luftföroreningar utomhus är en av de tio största dödsfallen på planeten.
 • Luftföroreningar är ansvarig för 65 procent av dödsfallen i Asien och 25 procent av dödsfallen i Indien.
 • Cirka 2 miljoner bilar skapar 80 procent av luftföroreningarna i Manila och Filippinerna.
 • Det uppskattas att luftföroreningar dödar 527 700 människor i Indien varje år.
 • Luftföroreningar dödar cirka 50 000 amerikaner varje år.
 • Bilföroreningar orsakar 80 % av alla lungsjukdomar.
 • 750 000 kineser dör i förtid av luftföroreningar, enligt uppskattningar.
 • Forskning från MIT visar att 13 000 brittiska invånare dör av föroreningar från bilar och kraftverk.
 • Kaliforniens luftföroreningar dödar 25 000 människor årligen och kostar 200 miljoner dollar i medicinska räkningar.
 • 300 000 kineser dör årligen av luftföroreningar relaterat till hjärtsjukdom och lungcancer.
 • Många stadsbor i Kina använder masker för att undvika luftföroreningar.
 • År 2050 kommer luftföroreningar att döda 6 miljoner människor årligen.
 • Under en trafikstopp kan föroreningar utomhus läcka in i din bil, vilket gör den 10 gånger smutsigare än stadsluft.
 • Inomhusluften är 2-5 gånger mer förorenat än utomhusluften.
 • Människor som bor nära högtrafikerade motorvägar löper högre risk att utveckla cancer, hjärtsjukdomar, astma och bronkit eftersom dessa områden har högre koncentrationer av luftföroreningar.
 • Att byta till renare fasta bränslen (ved, biobränsle) hjälper till att minimera luftföroreningar inomhus.
 • Luftföroreningar kan sänka barns IQ.
 • Detta är skrämmande riskabelt eftersom begränsad sikt ökar risken för trafikolyckor.
 • Små luftburna partiklar kan komma in i vår ventilation och utlösa katastrofala infektioner.
 • Avgaser från fordon kan leda till högre blodtryck.
 • Överdriven exponering mot avgaser kan permanent skada en persons lever.
 • Högre blodtryck kan leda till ADHD hos ungdomar.
 • ADHD-symtom kan förvärras.
 • Koldioxid står för 81 % av växthusgasutsläppen, medan metan står för 11 %.
 • Pollen bidrar till luftföroreningar.
 • Det är en av de allergenkällor som orsakar de största allergiska reaktionerna.
 • Föroreningar orsakar klimatförändringar.
 • Detta skadar jordens ekologi.
 • Avskogning ökar luftföroreningar.
 • Med färre växter och träd att absorbera koldioxid för fotosyntes ökar luftföroreningarna.
 • Skog och natur är det enda som kan rena luft från koldioxid.
 • En ungdom som är född i dag kanske inte kan andas ren luft förrän vid 8 års ålder.
 • Luftföroreningar orsakar 36 000 förtida dödsfall årligen i Storbritannien.
 • Föroreningar av fina partiklar orsakar 29 000 tidiga dödsfall årligen.
 • Bara i London orsakar luftföroreningar 9000 dödsfall varje år.
 • Bilar innehåller mycket luftföroreningar.
 • En bilpassagerare är 8 gånger mer förorenad än en förbipasserande cykel.
 • Under de senaste fyra åren har Storbritanniens användning av elbilar ökat 26 gånger.
 • Många bäckar små kan reducera och förbättra klimatet för oss och våra grannländer
 • Att cykla, åka kollektivt och använda mindre kol på grillen är små steg mot en sund och ljus framtid med mindre föroreningar.

Siffrorna är häpnadsväckande. Börja agera redan idag och gör planeten till en bättre och säkrare plats att leva på.