Förebygg covid-19 med bra ventilation

Förebygg covid-19 med bra ventilation

Att ha ett bra inomhusklimat med frisk luft är viktigt för att förebygga covid-19 och andra luftburna virusinfektioner. Covid-19 sprids framförallt inomhus med luftburna partiklar och droppar. I fastigheter och lokaler som har bristfällig ventilation, och där det vistas många personer, är det större risk för smittspridning.

Som fastighetsägare är det mycket viktigt att ha tydliga rutiner för ventilationssystemet för att säkerställa att det fungerar som det ska. Med satta rutiner kan du jobba aktivt för att minimera risken att covid-19, eller liknande virus, sprids på arbetsplatsen, skolan eller i annan verksamhet.

I den här artikeln går vi igenom hur covid-19 sprids och hur du kan optimera ventilationen för att minska smittspridningen samt skydda alla som vistas i fastigheten.

Så här sker smittspridning av covid-19

När en person som bär på viruset andas ut, talar, hostar eller nyser så sprids det till omgivning. Det bildas både mindre droppar, även kallat aerosol, och större droppar. När dessa infekterade droppar når en annan person sprids viruset och sjukdomen. Därför är det också nödvändigt, förutom bra ventilation, att vi lär oss vilka hygienkrav som alla bör efterfölja.

De mindre aerosolpartiklarna kan cirkulera i luften en längre tid och det är därför viktigt att hålla avstånd till varandra, speciellt inomhus. Partiklarna kan stanna kvar i luften efter att den infekterade personen lämnat rummet. Även kontakt med infekterade ytor kan potentiellt orsaka spridning, men detta anses för närvarande ha mindre påverkan jämfört med de andra sätten.

Risken för infektion minskas både med tiden och genom att hålla avstånd från sjuka personer. Det finns dock även vissa faktorer som ökar risken att bli smittad:

  • Att vistas inomhus, speciellt i miljöer där ventilationen är otillräcklig eller dålig
  • Aktiviteter som leder till att man utsöndrar mer vätskor, t.ex vid träning
  • Långvarig exponeringstid, det vill säga längre än några minuter
  • Miljöer där det vistas många människor, särskilt om ingen använder ansiktsmask eller har på sig dem men på fel sätt.

Hur kan man minska smittspridningen?

Det finns flera saker som du kan göra för att minska smittspridningen av covid-19. Som fastighetsägare bör du se över värme-, ventilation- och luftkonditioneringssystem så att de fungerar optimalt. Annars finns det risk för att luftburna virusinfektioner kan spridas. Med en dålig ventilation ökar nämligen mängden smittämnen i lokalen.

Några saker du kan och bör göra:

  • Se till att ventilationen fungerar och har bra luftflöde
  • Eventuell återluft kan stängas av så att all ny luft, som kommer in i fastigheten, kommer utifrån
  • Gör regelbunden ventilationsservice för att säkerställa att aggregaten är optimerade
  • Byt filter enligt rekommenderat tidsintervall för just ditt ventilationssystem. Om du är osäker på hur ofta det ska bytas är du välkommen att höra av dig till oss.

Generellt kan man säga att ju fler personer som vistas inomhus, desto större risk är det för smittspridning. Det är med andra ord oerhört viktigt att ventilationen är anpassad till hur många personer som faktiskt vistas i fastigheten och vilken verksamhet som bedrivs. Samtidigt gäller det att följa alla rekommendationer såsom att tvätta händerna, hålla avstånd inomhus och begränsa antalet personer som vistas i lokalen samtidigt. Du bör också rengöra och desinficera ytor regelbundet.

Bristande underhåll är en vanlig orsak till att ventilationen inte fungerar. För att garantera ett bra luftflöde och minska spridningen av covid-19 måste systemet kontrolleras samt underhållas regelbundet. Det kan till exempel innebära injusteringar av luftflöden, filterbyten, luftflödesmätningar och rengöring. Förutom att du får en ren och frisk luft kommer de som vistas i fastigheten både trivas och må bättre. Dessutom innebär ett optimerat ventilationssystem minskade energikostnader.

Ventilation och coronavirus (covid-19) – olika lokaler drabbas på olika sätt

Misstänker du att covid finns i ditt hem?

Om någon i din familj har misstänkt covid finns det flera saker du kan göra. Du kan till exempel öppna fönster och dörrar, om vädret tillåter. På så sätt får du in ny frisk luft i bostaden. Andra alternativ är att köpa en fönster- eller vindsfläkt. Det finns även bra badrumsfläktar och köksfläktar som tar bort partiklar från rummet där fläkten är placerad. Samtidigt blir det större luftcirkulation i hela hemmet.

Följ också Folkhälsomyndihetens rekommendationer för covid-19 och smittspridning.

Ventilation i skolor, kontor och kommersiella byggnader

De flesta skolor, kontor och kommersiella byggnader har idag värme-, ventilation- och luftkonditioneringssystem med så kallade F9-filter. Dessa system underhålls vanligen av professionella företag som har koll på gällande regler och bestämmelser.

Enligt Arbetsmiljöverket ska arbetsgivaren göra en riskbedömning genom att låta kontrollera ventilationen i samtliga rum. Ventilationsflödet ska vara anpassat till det arbete som utförs och i förhållande till rummets yta samt luftomsättning.

Genom att göra en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) får du reda på hur ventilationen fungerar och vilka luftflöden som finns i lokalen. Att enbart förbättra ventilationen tar dock inte bort smittspridning av covid-19, men risken för spridning minskar avsevärt. Lika viktigt är det att hålla avstånd till varandra, inte vistas för många i samma rum samt följa övriga rekommendationer.

Tydliga riktlinjer för ventilation och covid-19

Idag finns det gott om riktlinjer och vägledning för hur ventilationen bör anpassas för att minska smittspridning av covid-19. EU:s smittskyddsmyndighet ECDC har fastslagit att ett fungerande ventilationssystem minskar spridningen av covid-19. Detta genom att luftomsättningen blir högre – lokalen har mindre återcirkulation och tar in mer uteluft.

Världshälsoorganisationen, WHO, har tagit fram en vägledning för att säkerställa god ventilation i samband med covid-19. Här kan du läsa mer om det.

Behovet av ventilation vid rengöring och desinficering

När du rengör och desinficerar fastigheten med anledning av covid-19 är det viktigt att ha bra ventilation. Använd godkända produkter och följ instruktionerna noggrant. På så sätt kan du säkerställa att risken för luftföroreningar inomhus minskar samtidigt som effekten av desinficeringen bibehålls. Se också till att använda rekommenderad skyddsutrustning såsom handskar och ögonskydd. Före, efter samt under rengöring och desinficering bör du se till att öka ventilationen. Ett sätt är att öppna fönster eller dörrar för att få ett bättre luftflöde.

Sammanfattning: Ventilation och covid-19

Med en fullgod ventilation kan smittspridningen av covid-19 minska i såväl bostäder som skolor, kontor och andra fastigheter. Fastighetsägare och arbetsgivare har ett ansvar i att se till att ventilationssystemet underhålls regelbundet för att garantera en inomhusluft fri från virus och andra partiklar.

Om du behöver prata med en ventilationsfirma som är experter på marknadens system ska du inte tveka att kontakta oss på Aerius. Vi är väl insatta i allt som har med ventilation att göra och vilka krav som du som fastighetsägare måste leva upp till.

Vi vill alla andas frisk luft, oavsett plats eller fastighet. Tillsammans kan vi se till att personer som vistas i din fastighet kan arbeta med normal funktion, inte känna sig trötta eller bli utsatta för onödig smittspridning.

Vanliga frågor om ventilation och covid-19

Kan en bra ventilation minska risken för covid-19?2022-07-22T17:09:54+01:00

Ja, med ett ventilationssystem som säkerställer ett optimalt luftflöde minskar risken för smittspridning av covid-19 och andra luftburna virusinfektioner. Med en hög luftomsättning kan aerosoler och luftburna virus transporteras ut från fastigheten. Det är viktigt att ventilationsaggregatet underhålls löpande, att filter byts i tid och att ventilationen körs kontinuerligt. Om du behöver hjälp med din ventilation ska du kontakta oss på Aerius, en professionell ventilationsfirma med kunnig personal i hela Mellansverige. 

Jag upplever dålig luft på min arbetsplats, vad kan jag göra?2022-07-22T17:02:10+01:00

Dålig ventilation på jobbet påverkar dels hur vi mår men också hur mycket vi orkar prestera. Det är bäst att kontakta din arbetsgivare och upplysa denne om vilka besvär du upplever. Du kan också prata med ett skyddsombud. För att komma till bukt med problemet behövs det göras en översyn av ventilationen. Oftast kan inte arbetsgivaren kontrollera ventilationen själv, utan behöver prata med fastighetsägaren. Men det är din arbetsgivare som är ansvarig för att ventilationen fungerar enligt gällande regler. 

Hur vet jag att ventilationen fungerar?2022-07-22T17:04:20+01:00

Allra bäst är att be en fackman se över ventilationssystemet. Då kan du vara säker att allt är som det ska. För att ventilationssystemet ska fungera optimalt krävs det erfarenhet och kunskap om systemets funktioner, filter, flöden och mer. Vi har gedigen erfarenhet av att underhålla och reparera alla typer av ventilationssystem. Kontakta oss för att få veta mer.